Tervezői művezetés – mely esetben kötelező?

A tervezői művezető elősegíti a lakóépület építészeti-műszaki terveknek megfelelő, maradéktalan megvalósítását, továbbá közreműködik az építési-szerelési munkálatok során felmerült kérdések és problémák megoldásában.
Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében az építtetőnek kötelezően kell biztosítania tervezői művezetést – ennek részleteit már a tervezői szerződésben rögzíteni kell. A tervezői művezető személyét, feladatkörét, a tervezői művezetés megbízási szerződésének tartalmi követelményeit, továbbá a tervezői művezetés alkalmankénti díját is a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

Mikor nem kötelező?

Azoknál a 2019. október 24. napját követően indult egyszerű bejelentési eljárásoknál, amelyek esetében az építtető természetes személy, és saját lakhatásának biztosítása céljából végzi az építési tevékenységet, a tervezői művezetés nem kötelező.
Természetesen saját döntésük alapján ők is élhetnek a tervezői művezetéssel, mint lehetőséggel, akkor azonban eltérő előírások vonatkoznak rájuk.

Személyi feltételek

Tervezői művezetési feladatokat csak megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező, a szakmai kamarai névjegyzékbe felvett építész tervező végezhet. A tervezői művezető lehet az adott épület építész tervezője is, amennyiben az építtető ezzel megbízza, és a megbízást a tervezői szerződése tartalmazza.
Ha az épület tervezője a tervezői művezetéshez alvállalkozót vesz igénybe, azt szintén rögzíteni kell a szerződésben, továbbá az alvállalkozó után úgy kell felelősséget vállalnia, mintha saját maga végezte volna el a művezetést.
Az építtető köteles hozzáférést biztosítani a tervezői művezetőnek (vagy annak alvállalkozóinak) az elektronikus építési naplóhoz. Építtető feladata továbbá gondoskodni arról is, hogy a művezetések idejére a tervezői művezető az építési munkaterületre bejuthasson.

 

A tervezői művezetés gyakorisága

A művezetési alkalmak számát a tervezett épület kialakításának, az építés helyszínének adottságainak és a kivitelezési munka sajátosságainak figyelembevételével a tervező és az építtető közösen megállapodva, a szerződésben határozza meg.
A Magyar Építész Kamara szabályzata legalább hat művezetési alkalom elvégzését írja elő, amelyből ötöt a lakóépület építési-szerelési munkálatai folyamán, a hatodikat pedig az építési tevékenység befejezésekor szükséges elvégezni.
A tervezői művezetési alkalmak időpontjait az építtetőnek legalább öt nappal korábban kell jeleznie a tervezői művezetőnek. A jelzés módját a szerződésben kell rögzíteni.
Az egyes alkalmak időpontját az építési-szerelési munka sajátosságainak figyelembevételével kell meghatározni.
A kötelező hat alkalomnál kevesebb művezetést nem lehet végezni, de amennyiben indokoltnak tartják, az építtető és a tervező megállapodhatnak további művezetési alkalmakról is, külön tervezői művezetési szerződésben történő rögzítés mellett.

Tervezői művezetés mint lehetőség

Amennyiben az építtető magánszemély, és saját lakhatásának biztosítása céljából végzi a lakóépület építtetését, dönthet úgy, hogy annak ellenére, hogy nem kötelező, mégis igénybe veszi a tervezői művezetést. Hasonlóan a kötelező tervezői művezetéshez, ebben az esetben is a tervezői szerződésben kell rendelkezni a művezetésekkel kapcsolatos részletekről. Ilyenkor a hat alkalom nem kötelező, és a tervezői művezetés díja is eltérő lehet.
Abban az esetben viszont, amikor az építtető magánszemély, és a tervezői művezetés mellett az elektronikus építési napló vezetését is alkalmazza, minden olyan jogszabályi előírást be kell tartania, amelyet a nem magánszemély építtetőknek.

A tervezői művezetés díja

A tervezői művezetés ára a vonatkozó jogszabályban pontosan meghatározásra kerül. Ez alapján a hat kötelező tervezői művezetés díja legfeljebb a szerződés megkötésekor hatályos minimálbér másfélszerese lehet.
A szerződésben a tervező és építtető megállapodhat a felmerülő többletköltségek megelőlegezésének, elszámolásának módjában, valamint további művezetési alkalmakban is. Fontos, hogy ezeket a szerződésben minden esetben rögzíteni kell.

 

A tervezői művezető feladata

A tervezői művezető elsődleges feladata a szerződésben meghatározott művezetések elvégzése. A művezetések során elősegíti az egyszerű bejelentési dokumentáció megvalósítását, megteszi a kivitelezést gátló vagy segítő tényezőkkel kapcsolatos figyelemfelhívásokat, közreműködik a lakóépület építése közben felmerülő szakkérdések megoldásában, továbbá megállapítja és rögzíti a dokumentációtól való eltéréseket.
A tervezői művezető a művezetések során tapasztaltakat, a tervektől eltérő kivitelezést eseti bejegyzés formájában 24 órán belül köteles rögzíteni az elektronikus építési naplóban.
A kivitelezést lezáró, utolsó tervezői művezetése során a művezető köteles minden eltérést rögzíteni, még abban az esetben is, azokat a korábbi művezetések alkalmával már jelezte (függetlenül attól, hogy az eltéréseket kijavításra kerültek, vagy sem).
Ha a tervezői művezetés során az egyszerű bejelentés dokumentációjától eltérő, az állékonyságot, az életet, az egészséget, illetve a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tevékenységet tapasztal, és azt kivitelező nem szünteti meg rögtön, a művezető azonnal köteles az építésfelügyeletet értesíteni.

A tervezői művezető felelőssége

A tervezői művezető nem ellenőrzi a kivitelezési folyamatot, sem építési műszaki ellenőri, sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem lát el, így ilyen jellegű felelősség sem terheli.
Amennyiben külön megbízást kap a fenti tevékenységekre, és azok ellátására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, a tervezői művezetés mellett építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői feladatokat is vállalhat.

 

Források:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi XXXVI. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
A Magyar Építész Kamara Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges tervezői művezetés szabályzata