Építési műszaki ellenőr vagy felelős műszaki vezető – mi a szerepük az építkezésnél?

Az építési műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető fogalmát gyakran összekeverik, hiszen mindkét szakember az építőipari kivitelezési tevékenység minőségét ellenőrzi, biztosítja. Sokszor megtörténik az is, hogy „felelős műszaki ellenőrt” említenek, holott ez a megnevezés nem is létezik.
Az építési műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető tevékenysége egyaránt a kivitelező munkájának ellenőrzésére terjed ki, a különbség abban jelentkezik, kinek az érdekeit képviselik.
Következő írásunk az építési műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető feladat- és felelősségi körét tekinti át részletesebben.

Az építési műszaki ellenőr szerepköre 

Az építési műszaki ellenőr munkáját az építtető vagy beruházó helyszíni képviselőjeként, megbízójának érdekeinek megfelelően teljesíti. A műszaki ellenőr a kivitelező teljesítésének minőségét, szakszerűségét igazolja (teljesítésigazolás), és ez alapján tájékoztatást ad az építtetőnek a számlázható összeg mértékéről.
Ehhez hozzátartozik a felhasznált építési anyagok, szerkezetek minőségének vizsgálata és a beépített építési termékek gyártói teljesítmény-nyilatkozatainak ellenőrzése is.
Ezen kívül a műszaki ellenőr feladatai közé tartozik az építkezéshez szükséges kivitelezési dokumentáció, az építési engedély és az engedélyezési terv egyezésének ellenőrzése, továbbá a kivitelezési tervek helyszínre történő alkalmazhatóságának vizsgálata is.
Ellenőrzési feladata a kivitelezési munkálatokra és az elkészült építményre egyaránt kiterjed. Az építmény kitűzésének helyességéért, az építési terület talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzéséért a műszaki ellenőr is felelős.
A műszaki ellenőr feladata továbbá az elektronikus építési napló megfelelő, előírásszerű vezetésének ellenőrzése, valamennyi elvégzett ellenőrzési feladatát az építési naplóban rögzíti.
Kiemelt feladata a műszaki, illetve gazdaságossági szempontokból indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető felé.
Az építési tevékenység befejezésekor a munkaterület átvételénél, az elkészült építmény műszaki átadás-átvételi eljárásánál, valamint a használatbavételkor egyaránt közreműködik.

Az építési műszaki ellenőr megbízásának esetei 

Az építési műszaki ellenőr alkalmazását jogszabály kötelezően előírhatja. Építésügyi hatósági engedélyhez, illetve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az alábbi esetekben kötelező műszaki ellenőrt alkalmazni:

  • amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
  • ha a beruházás a Közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
  • ha a beruházás műemléket érint
  • ha a kivitelezési tevékenységben építtetői fedezetkezelő működik közre.

Amennyiben a műszaki ellenőr alkalmazása kötelező, úgy annak legalább az építési tevékenység induló kivitelezési munkálataira irányuló építési szerződés megkötésétől az építési beruházási végszámla kiegyenlítéséig kell tartania.
Műszaki ellenőr alkalmazása családi házak építésénél is feltétlenül indokolt, hiszen közreműködése számos problémát megelőzhet: nemcsak az esetleges hiányosságok, hibák időbeli jelzését, és szükségszerű kijavítását szolgálja, hanem kihatással lehet a kivitelező által adott vállalási árra, a vállalt határidőre, és a többletmunkák meghatározására is.

A felelős műszaki vezető feladatköre 

A felelős műszaki vezető feladata szintén a kivitelező munkájának, a kivitelezés szabályosságának, szakszerűségének ellenőrzése, azonban alkalmazása a kivitelező által kötelező.
A felelős műszaki vezető az építőipari vállalkozó érdekeit képviseli, így legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a kivitelezőt ne vonhassák felelősségre teljesítését követően.

A felelős műszaki vezető felelős:

  • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,
  • a szakmunka irányításáért,
  • az építmény építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a kivitelezési dokumentációnak megfelelő megvalósításáért,
  • a kivitelezésre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért, továbbá
  • a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

A felelős műszaki vezető az általa vezetett építési beruházás vonatkozásában az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, természetvédelmi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és más hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek betartatását és betartását ellenőrzi.
Feladatkörébe tartozik az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak megszervezése is, az ütemterv elkészítésében való közreműködés, valamint annak betartatása is. Megbízásától függően tevékenysége az elektronikus építési napló vezetésére is kiterjedhet.
A kivitelezés során biztosítja a minőségi követelmények teljesülését, és felel a szakmai-, technológiai előírások betartatásáért.
A műszaki ellenőrhöz hasonlóan ő is ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, továbbá a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét. Ezen kívül feladatainak részét képezi a minőségi vizsgálatok és mintavételeket elvégzése, valamint az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása is.

A felelős műszaki vezető megbízásának esetei 

Felelős műszaki vezető alkalmazása engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetében nem kötelező, illetve abban az esetben sem, ha a jogszabályban meghatározott építési-kivitelezési munkát szakirányú szakember irányítja.
Nincs szükség felelős műszaki vezető alkalmazására abban az esetben sem, amennyiben az építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése az építmény tartószerkezeti rendszerét nem érinti, továbbá égéstermék-elvezető berendezés nem készül.
Egyéb esetekben a vállalkozó kivitelezőnek kötelező felelős műszaki vezetőt alkalmaznia a munkafolyamatok koordinálására. A felelős műszaki vezetőt a kivitelező köteles bejelentenie az építésügyi hatóságál az építési tevékenység megkezdése előtt. A felelős műszaki vezetőnek az elvégzett kivitelezési feladatról írásbeli nyilatkozatot kell tennie, amelyet az építési naplónak tartalmaznia kell. A használatbavételi eljárás, a műszaki átadás átvételi eljárás kizárólag a felelős műszaki vezető nyilatkozatával kezdhető meg.
A felelős műszaki vezető az építést végzők vonatkozásában közvetlen utasítási jogkört gyakorol, ez szakmai irányítási feladatellátásának alapvető feltétele és követelménye.

 

Összefoglalás

A műszaki ellenőr tehát az építtető érdekeit képviseli, vele áll szerződéses jogviszonyban. Ezzel szemben a felelős műszaki vezetőt a vállalkozó kivitelezőnek kell alkalmaznia, így vele áll szerződésben.
Mind az építési műszaki ellenőr, mind a felelős műszaki vezető tevékenysége szakmai kamarai jogosultsághoz, és kamarai névjegyzékbe-vételhez kötött.

 

Forrás:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről